Årsmøteinnkalling med saksliste og Årsmelding Rekvik vel

Årsmøteinnkalling med saksliste og Årsmelding Rekvik vel
22. juni 2015 jand

Vi har registrert deg som medlem, og du inviteres med dette til årsmøte i velforeninga.
Søndag 28. juni 2014, kl: 17.00 i Rekvik skole, Rekvika.

SAKSLISTE:
Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste.
Sak 2: Valg av møteleder og referent.
Sak 3: Årsmelding 2013 – 2014.
Sak 4: Regnskap for 2013.
Sak 5: Fastsettelse av medlemskontingent.
Sak 6: Innkomne saker
a. 100- års jubileum- 2016 Gustav Karlsen orienterer
b. Regler for utleie av Rekvik skole
Sak 7: Valg
Valg av styre og varamedlemmer. Valgkomiteen legger fram sin innstilling for årsmøtet.
Valg av revisor.
Valg av valgkomite`.
Av styrets medlemmer er Magnus Karlsen og Magne Ånensen på valg. Alle varamedlemmer, revisor og valgkomite` er på valg.
Årsmøtepapirene utdeles på årsmøtet. Årsmelding sendes som vedlegg til de som har epost adresse. Ta papirene med på møtet.
Etter det offisielle årsmøtet vil det bli et medlemsmøte der vi kan snakke om saker som medlemmene er opptatt av. Det blir også en enkel servering.
Med hilsen
Styret for Rekvik Vel
John Olsen Magne Ånensen Kåre Martinsen Magnus Karlsen
Ragnhild Johansen, leder

 

 

Årsmelding for Rekvik Vel – 2014 sak.3.
Styrets sammensetning har vært slik:
Leder Ragnhild Johansen ( 2014), valgt for to år.
Nestleder Magne Ånensen (2013 *)
Sekretær Magnus Karlsen (2013 *)
Kasserer John Olsen ( 2014)
Styremedlem Kåre Magne Martinsen ( 2014)
*) Disse er på valg
Varamedlemmer: 1. Bjarnhild M. Vevik, (2014), 2. Kjell Rognmo, (2014) Disse er valgt for ett år, og er derfor på valg.

Valgkomitè: Åshild Karlsen og Odd Olsen. Valgt for ett år, og er derfor på valg.

Revisor: Charles Jørgensen. Valgt for ett år, og er på valg.

Styrets arbeid i 2014:
Vi hadde et styremøte 15. september, der agendaen var overdragelsen av eiendommen «Skolevoll» fra Rekvik kvinneforening av Den indre sjømannsmisjonen, til Rekvik Vel. Det ble en hel prosess for å få dette til, da det viste seg at de to gjenlevende medlemmene i foreninga, Leikny Hermansen og Kristine Martinsen ikke hadde signaturrett for kvinneforeninga. Kartverket orienterte om at overdragelsen likevel kunne la seg gjøre ved å søke på hjemmelsoverdragelse, og da måtte alle i styret skrive under på søknaden. Kort fortalt lot dette seg realisere, og 21. 11. 2014 ble Rekvik Vel den nye eieren til eiendommen «Skolevoll». En stor seier for oss, og godt å ha papirene i orden!
Det er også svært hyggelig at skolebygget har blitt beæret med ett blått skilt av Tromsø bys vel. Skiltet har historiske data for skolebygget, noe som alle kan lese når de besøker Rekvika.
De to siste vinduene på nordveggen er satt inn. Enda en gang har Magnus, Magne og Kåre stått for snekkerarbeidet. John har engasjert rørlegger som har lagt opp nye rør. Det har også blitt satt opp en oppvaskbenk, og montert en liten varmtvannstank. Et nytt klosett har også kommet på plass, det eneste vi mangler nå er vann. Noe feil på vannledninga gjør at vi ikke har vann, men satser på at vi får det til i løpet av sommeren 2015..
Vi har også fått en brukt komfyr fra Annie Martinsen, og hennes samboer Arne. Hjertelig takk!

Når det gjelder mobildekning har leder samarbeidet med leder i Utviklingslaget, Mari –Ann Johansen. Etter brannen i Rekvika høsten 2014 ble det igjen fokus på at det ikke finnes mobiltelefonforbindelse. Vi har prøvd å få til et samarbeid med Lerøy Aurora og Fiskeriorganisasjonene, men det er svært vanskelig å få gehør fra Telenor. Saken er at det også er dårlig dekning for fiskerne som drifter på Sessøyfjorden og omkringliggende havstrekninger. Telenor har bare fokus på at en må få til et spleiselag mellom kommunen og andre bedrifter og organisasjoner, så det er et vanskelig «terreng» å orientere seg i. Men vi prøver å jobbe videre selv om det til tider virker ganske demotiverende og holde på!
Det har også blitt sendt takkebrev til Lerøy Aurora, til Tromvik Grendehus, Tromvik Utviklingslag og Tromvik ungdoms og idrettslag for pengegaver og andre gaver. Vi setter stor pris på all støtten som vi har fått!
Endelig har vi fått ryddet på loftet. Takk til Kåre og undertegnede! Det ble en trivelig ettermiddag, og godt å få en oversikt over loftets hemmeligheter!
Alt i alt må vi si oss fornøyd med årets innsats.

For styret i Rekvik Vel
Ragnhild Johansen, leder

Regler for utleie av Rekvik skole. Sak. 6. a.

Styret i Rekvik Vel er ansvarlig for utleie av skolen, og bestemmer om den skal leies ut, og hvem som kan få leie.
Styret kan delegere ansvaret for utleie til en eller flere personer, og den/disse skal kontrollere lokalene etter hver utleie.
Skolen kan ikke leies ut for overnatting, og kan heller ikke leies ut permanent for lengre tid.
Dersom en bedrift eller en organisasjon leier skolen, skal alltid en navngitt person stå ansvarlig som leietaker.
Den som leier skolen er ansvarlig for skader som måtte oppstå på bygning eller utstyr, og er pliktig å erstatte dette.
Pris for utleie er kr ??? per time, og kr ??? per døgn.
Prisen inkluderer bruk av strøm eller ved til oppvarming.
Det kan avtales utleie av bare en del av skolen til en lavere pris. Resten av lokalene vil da bli avlåst.
Leietaker sørger for at varmeovner og lys er avslått når bygget forlates, og at søppel og annet avfall fjernes.
Eventuell vasking av lokalene avtales før utleie, og dersom Rekvik Vel skal ordne med vasking koster dette kr ???. Disse reglene skal utdeles til alle som leier skolen.

Reglene for utleie er vedtatt på årsmøtet i Rekvik Vel 28. juni 2015.

 

0 Comments

Leave a reply